اسناد قدیمی

دست نوشته هایی که انسان را به فکر وا می دارد...


تصاویر زیر گویای علم و ادب و فرهنگ دیرینه در سرزمین کهن خمس است.بها دادن به علم، ادب ،فرهنگ از روزگاران دور در روستای کهن خمس رواج داشته است. گنجی که در حال حاضر رو به زوال می رود...


هنر خط و ادبیات به کار رفته در نوشته های زیر می تواند جلب توجه کرده و انسان های اهل تفکر و نکته سنج را به فکر فرو برد...